خمیر دندان

خمیردندان ناتل

این خمیر‌دندان دارای شکل ظاهری و خواص فیزیکی مطلوبی می‌باشد.